Một số hình ảnh về ngoại khóa Dạ Trạch - lần thứ 6 năm 2018